Maximal flexibilitet 

Nu introducerar vi flexiblare bokningsregler. Res när det fungerar för dig. Läs mer!

Allmänna Resevillkor

DEFINITIONER

 

När Du läser dessa resevillkor ska Du observera följande definitioner:

 

"Vi", "våra" och "oss" betyder AirGotland.

 

"Du", "Din" och "Dig själv" avser alla personer, med undantag för besättningsmedlemmar, som transporteras eller ska transporteras med flyg och har en giltig biljett (se även definitionen för passagerare).

 

Med "Flygbolagskod" avses den bokstavskod som identifierar flygbolaget. Bokstavskoden består av två eller tre bokstäver eller en kombination av bokstäver och siffror.

 

Med "Auktoriserad representant" avses en representant som har fullmakt att representera oss gentemot Dig.

 

Med "Bagage" avses de personliga ägodelar som Du tar med Dig på resan. Om inget annat sägs anses bagaget bestå av både incheckat bagage och handbagage.

 

Med "Bagagekvitto" avses den del av bagagekupongen som Du får som kvitto för Ditt incheckade bagage.

 

Med "Bagageidentifikationslapp" avses ett dokument som utfärdas enbart för identifiering av incheckat bagage och/eller special bagage.

 

Med "Bagagekupong" avses en bekräftelse som flygbolaget utfärdat och som enbart är till för att kunna identifiera bagaget.

 

Med "Biljett" avses antingen det dokument som kallas för "passagerarbiljett och bagagekvitto" eller en elektronisk biljett. I båda fallen ställs biljetterna ut av oss, eller någon som representerar oss, och omfattar dessa resevillkor.

 

Med "Code Share" avses befordran med ett flygbolag där stolarna erbjuds av ett annat bolag som använder sin egen flygbolagskod antingen fristående eller tillsammans med det operativa flygbolagets kod.

 

Med "Extraordinära omständigheter" avses att skyldigheterna för ett flygbolag som utför flygningen bör vara helt eller delvis begränsade i sådana fall där en händelse har orsakats av extra ordinära omständigheter vilka är sådana omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits. Sådana omständigheter kan särskilt förekomma i händelse av politisk instabilitet, meteorologiska förhållanden som omöjliggör flygningen ifråga, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten och strejker som påverkar verksamheten för det flygbolag som utför flygningen. Extraordinära omständigheter bör anses föreligga då ett flygledningsbeslut avseende ett visst flygplan en viss dag medför att en eller flera flygningar med detta plan kraftigt försenas, uppskjuts till nästa dag eller inställs, även om alla rimliga åtgärder vidtagits av det berörda lufttrafikföretaget för att undvika försening eller inställd flygning.

 

Med "Flygbolag" avses ett flygbolag vars flygbolagskod finns angiven på Din biljett eller sammanhängande biljett.

 

Med "Flygbolagets Allmänna Resevillkor" avses de villkor som framgår av eller utlämnades tillsammans med biljetten eller resplanen/kvittot, och är fastställda som våra villkor samt omfattar och refererar till de allmänna villkoren för befordran.

 

Med "Force Majeure" avses en synnerligen ovanlig och oförutsedd händelse utanför vår kontroll, vars konsekvenser inte kunde ha undvikits även om alla tänkbara försiktighetsåtgärder hade vidtagits.

 

Med "Handbagage/kabinbagage" avses allt bagage som inte är incheckat men som tas med på flygningen.

 

Med "Incheckat bagage" avses bagage som vi har tagit ansvar för och som vi har utfärdat ett bagagekvitto för.

 

Med "Incheckningstider" avses den bestämda tid innan avtalad flygning då Du ska ha genomfört incheckningsformaliteterna samt eventuellt tagit emot Ditt boardingkort.

 

Med "Konventionen" avses Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som genomförs i gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97, ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002 och medlemsstaternas nationella lagstiftning.

 

Med "Passagerare" avses samtliga personer, med undantag för besättningsmedlemmar, som befordras eller ska befordras via flyg baserat på en giltig flygbiljett.

 

Med "Resplan/kvitto" avses ett dokument som vi utfärdar till passagerare och som innehåller passagerarens namn, resuppgifter och övriga meddelanden.

 

Med "Sammanhängande biljett" avses en biljett som utställts till Dig i samband med en annan biljett, och som tillsammans utgör ett enda transportavtal.

 

Med "Specialbagage" avses bagage som vare sig är handbagage eller incheckat bagage.

 

"Skada" omfattar dödsfall, personskada, förlust, delvis förlust, stöld eller annan skada som uppstått i samband med flygtransport som genomförts av oss.

 

Med "SDR" avses en speciell dragningsrätt som definierats av Internationella valutafonden. Information om den aktuella kursen för "SDR" vid växling till svenska kronor hittar Du i dagspressen eller genom att fråga Din bank.

 

Med "Tariff" eller "pris" avses det publicerade pris, inklusive skatter och avgifter, samt befordringsvillkor tillhörigt ett flygbolag och som har registrerat denna "Tariff" eller "pris" hos myndigheterna i de länder där detta krävs.

Med "Transport" avses förflyttning medelst flygplan av passagerare och bagage.

 

1. Allmänt

Önskar Du information om sådant som inte finns omnämnt på hemsidan går det bra att vända sig till Kundtjänst via bokningssidans chatt, på e-post eller på vår bemannade telefon 0498-22 22 22 som är kostnadsfri fram till 30/9 2020. Den bemannade telefonen har öppet dygnet runt.

Ombud, personal och representanter för AirGotland Express AB, hädanefter AirGotland, har inte befogenhet att ändra eller åsidosätta några villkor vilka framgår här nedan.

(a) Företräde för lag

Dessa allmänna resevillkor gäller om de inte är oförenliga med gällande lag som inte kan avstås genom avtal mellan parterna, då dessa lagar ska ha företräde.

Om någon bestämmelse i dessa allmänna resevillkor är ogiltig enligt gällande lag ska övriga bestämmelser ändå gälla

 

(b) Allmänna resevillkor kontra tillämpliga förordningar

Vid bristande överensstämmelse mellan dessa allmänna resevillkor och andra förordningar som vi kan ha i mellanhavandena med särskilda personer, ska, om inte annat anges i dessa allmänna resevillkor, dessa allmänna resevillkor råda.

 

2. Identifikationshandling

Vid resa inom Sverige

Du behöver inte uppvisa något slag av identifikationshandling när Du reser med oss inom Sverige. Vi reserverar oss för eventuella avvikelser som andra samarbetspartners kan ha ifråga om krav på id-handlingar och uppmanar därför Dig att noga kontrollera eventuella samarbetspartners egna resevillkor.

Observera att minderåriga passagerare inte omfattas av denna förändring. För dessa passagerare gäller vad som finns stadgat under avsnitt 13.

 

3. Bokning

Bokning av flygbiljett görs enklast här på hemsidan. AirGotland tillhandahåller ingen möjlighet att preliminärboka/reservera flygbiljetter. En bokning, oavsett om den görs via telefon, på hemsidan, på flygplatsen eller på annat vis, innebär köp av flygbiljett och medför därmed betalningsskyldighet för den som bokat flygbiljetten.

Möjlighet finns att boka så kallade Ombokningsbara flygbiljetter. Detta är ett alternativ till preliminärbokning/reservation och innebär att passagerare som är osäker på datum och tider för resan kan köpa Ombokningsbara flygbiljetter.

Flygbiljetter kan avbokas enl. biljettbestämmelserna via vår dygnet runt bemannade chatt på www.airgotland.se

Bokning och betalning av flygbiljetter är även under begränsade tider möjligt på vårt kontor på Visby Airport.

 

Görs bokningar på annat sätt än via hemsidan kan en administrationsavgift tillkomma utöver biljettpriset. Önskas vidare information går det bra att vända sig till Kundtjänst via e-post: kundtjanst@airgotland.se eller via vår chatt på webbsidan.

Observera att Ensamresande barn ("UM” Unaccompanied Minors) bör boka sina biljetter i god tid och vara på flygplatsen senast 1 timme innan flygplanets tidtabellsenliga avgång. Observera även att funktionshindrade ("PRM” Persons with reduced mobility) bör boka sina biljetter i god tid och senast 48 timmar innan flygplanets tidtabellsenliga avgång. Mer om UM och PRM kan ni läsa nedan i våra resevillkor.

Vid köp av flygbiljetter måste Du vara 18 år fyllda. Målsman ansvarar för eventuella missbruk.

 

Vi använder oss inte av traditionella pappersbiljetter längre. Hos oss reser Du "biljettlöst". Du erhåller Din bekräftelse/biljett Digitalt och som naturligtvis kan skrivas ut.

(a) Personuppgifter

Genom att ha bokat flygbiljetter på AirGotlands hemsida och/eller via Kundtjänst och/eller på flygplatsen och/eller genom av oss utsett ombud/agent har Du samtyckt och medgivit att AirGotland använder och behandlar Dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation). AirGotland använder Dina uppgifter (såsom; namn, adress, telefon, e-post) för att kunna genomföra AirGotlands samtliga åtaganden gentemot Dig i anledning av Ditt flygbiljettköp samt i förekommande fall i marknadsföringsändamål.

Ditt samtycke omfattar även att AirGotland lämnar Dina personuppgifter vidare till sina samarbetspartners, exempelvis annat flygbolag som flyger en sträcka som utgör en del av Din resa och vilken Du köpt via AirGotland, för att vi ska kunna genomföra våra samtliga åtaganden gentemot Dig i anledning av Ditt flygbiljettköp.

Passagerare som önskar att personuppgifter tas bort från AirGotlands kundregister ombedes kontakta AirGotland via e-post info@airgotland.se.

(b) Code Share

För vissa av våra flygrutter har vi upprättat ett s.k. "Code Share"-avtal med annat flygbolag. Detta innebär att även om Du har en bekräftad platsbokning för en flygning med oss, har en biljett där vårt namn eller vår flygbolagskod visar att det är vi som är operatör, kan Du ändå komma att faktiskt transporteras av ett annat flygbolag på antingen hela flygsträckan eller en del av den ("den faktiska transportören"). Din avtalspartner blir i så fall det flygbolag vars kod eller namn finns angiven på Din biljett bredvid det aktuella flygnumret ("den avtalsslutande transportören"). Vi eller vår auktoriserade representant kommer att informera Dig om vilket bolag som ska utföra den aktuella flygningen.

Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen ("den faktiska transportören") inte är densamma som det avtalsslutande flygbolaget har Du som passagerare rätt att rikta ett klagomål eller ett ersättningskrav mot ettdera flygbolaget. Krav som berör kompensation för eller assistans i samband med nekad ombordstigning på grund av överbokade flyg, inställda flyg eller långvariga förseningar kan Du endast rikta mot den faktiska transportören.

(c) Sammanhängande resa

Transport som ska utföras av oss och annan transportör på en enda biljett eller kombinationsbiljett betraktas som en enda biljett vid tillämpning av kombinationen.

Vi kommer endast vara ersättningsskyldiga för skada eller försening som uppstår under transport på flygningar eller flygsegment som genomförs av oss såvida inte den första transportören uttryckligen åtagit sig ansvaret för hela resan. När det gäller bagage, incheckat bagage och specialbagage har passageraren rätt att framställa sitt anspråk mot den första eller sista transportören eller mot den transportör som utfört den del av transporten under vilken skadan inträffade.

 

4. Betalning

Betalning av flygbiljetter kan ske genom att välja ett av följande betalningsmedel: (i) förköpt Reskassa, Pendlarpass, Buntbiljetter, (beställs via e-post: sales@airgotland.se), (ii) betalkort/kreditkort, (iii) Swish.

Företagskunder kan boka flygbiljetter på kredit. En ansökan härom skall göras till sales@airgotland.se. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta om 25% på årsbasis och det tillkommer också påminnelseavgift om 50 kr för varje påminnelse.

AirGotland förbehåller sig rätten att lämna obetalda fakturor vidare till Inkassoföretag för indrivning. Om så skulle vara fallet skickar AirGotland brev till företaget och informerar om detta. Observera att detta medför att företaget måste erlägga betalning för biljetten, dröjsmålsränta, påminnelseavgift och ytterligare kostnader som kan tillkomma i anledning av att Inkassoföretaget ska driva in fordran.

 

5. Kortavgifter för betal- och kreditkort

Vi tillämpar inga avgifter vid betalning med kort.

 

6. Biljettpriser, skatter och avgifter

Flygbiljettpriset beräknas enligt det pris som gäller den dagen då Du beställer flygbiljetten som avser flygresa ett givet datum och en given resväg. För det fall att Du ändrar resväg eller datum för resan kan det leda till ändringar i biljettpriset. Du kan läsa mer om ombokningar under avsnitt 7.

 

Giltiga priser är de som gäller vid tidpunkten för Din biljettbokning. Priserna kan variera beroende på hur många stolar som fortfarande är lediga inom varje priskategori.

Skatter och avgifter som påförs av offentliga myndigheter, flygplatser, och flygplatsmyndigheter ska erläggas av Dig som reser. I samband med biljettköpet ska Du informeras om vilka skatter och avgifter som ingår i biljettpriset och som Du betalar i samband med biljettköpet.

Sker det prisändringar efter det att Du genomfört biljettköpet påverkas inte Ditt pris av detta.

Vid sjukdom/dödsfall återbetalas fullt biljettpris för FLEX-biljett, inklusive skatter och avgifter och mot uppvisande av giltigt läkarintyg. Administrativ avgift om 150 kr tillkommer per bokning. Vid sjukdom/dödsfall återbetalas flygplatshållarens skatter och avgifter för BAS-biljett, mot uppvisande av giltigt läkarintyg. Kampanjbiljetter är inte återbetalningsbara.

7. Av- och ombokning

Av- och ombokning är varierande beroende på vad Du har köpt för biljettyp. Observera att nedan regler gäller oavsett om Du väljer att av- eller omboka biljetten på hemsidan, via den bemannande telefonen, på flygplatsen eller via av oss auktoriserade agenter.

Nedan kan Du läsa vad som gäller för respektive biljettyp:

7.1 BAS-biljett

Du kan avboka en BAS-biljett senast 35 minuter före tidtabellsenlig avgång, vid läkarintyg återbetalas flygplatshållarens skatter och avgifter.

BAS-biljett kan ombokas till en annan avgång, än den passageraren är bokad på från början, mot en avgift på 300 kronor + eventuell prisskillnad. Detta gör Du enklast på hemsidan. Observera att ombokningen måste göras senast 35 minuter före tidtabellsenlig avgång.

 

BAS-biljett kan namnändras mot en avgift 300 kr och det görs enklast på hemsidan. Observera att namnändringen måste genomföras senast 24 timmar före avresa.

7.2 FLEX-biljett

Du kan avboka en Flex-biljett senast 35 minuter före tidtabellsenlig avgång och vid läkarintyg återbetalas hela beloppet minus en administrativ avgift på 150 SEK. 

Vid avbokning återbetalas flygplatshållarens avgifter och skatter. Flex-biljett kan ombokas senast 35 minuter före tidtabellsenlig avgång till biljett i samma kategori. Vid eventuell prisskillnad vid ombokningstillfället betalas mellanskillnaden.

 

Avbokad biljett. Flex-biljetten är giltig ett år från ursprungsbokningen.

7.3. PLUS-biljett

Avbokning, ombokning och namnbyte är tillåten utan kostnad och måste ske senast 35 minuter före tidtabellsenlig avgång.

Vid avbokning återbetalas hela biljettpriset så fort som möjligt och till samma konto som PLUS biljetten betalades från.

 

7.4 Standby-biljett

Standby kan inte bokas för tillfället.

7.5 Företagsbiljetter

För Dig som reser mycket och ofta. Under fliken Res i jobbet kan du läsa om våra flexibla och förmånliga lösningar om du reser ofta.

 

8. Förseningar, inställda flyg, m.m.

(a) Förseningar

Ett flyg anses som försenat när det flygbolag som utför flygningen har rimlig anledning att anta att en flygning kommer att försenas i förhållande till den tidtabellsenliga avgångstiden med;

 • 2 timmar eller mer vid alla flygningar på 1 500 kilometer eller mindre

 • 3 timmar eller mer vid alla flygningar inom EU på mer än 1 500 kilometer

 • alla övriga flygningar på mellan 1500 och 3500 kilometer, eller med 4 timmar eller mer vid alla flygningar som inte omfattas av de flygningar som nämnts här ovan
   

Vid försenat flyg har passageraren rätt till assistans från flygbolaget. Detta innebär att flygbolaget erbjuder två telefonsamtal, eller liknande sätt att kommunicera, och mat samt dryck i skälig proportion till väntetiden. Om förseningen är en eller flera nätter eller om det blir nödvändigt med en längre vistelse på annan plats än vad passageraren planerat erbjuder flygbolaget passageraren hotellrum samt även transport mellan hotellet/annan inkvarteringsort och flygplatsen. Om förseningen är åtminstone fem (5) timmar erbjuder flygbolaget passageraren återbetalning samt dessutom, i relevanta fall, en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt.
 

Om förseningen är mer än 3 (tre) timmar har passageraren rätt till ekonomisk kompensation. Passagerare har rätt till kompensation som uppgår till 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 km, 400 euro för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km, och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 km samt 600 euro för alla andra flygningar. Ekonomisk kompensation utgår inte om den inställda flygningen eller förseningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. När avståndet beräknas ska utgångspunkten vara den sista bestämmelseorten där inställd flygning kommer att leda till att passagerarens ankomst i förhållande till tidtabellen försenas.

Utöver den kompensation som upptagits här ovan finns det ytterligare bestämmelser om kompensation observera därför även avsnitt 8 (d) Mer om ersättning som hänvisar Dig vidare till relevanta avsnitt.

Om förseningen är åtminstone 5 timmar har passageraren rätt få pengar tillbaka samt dessutom, i relevanta fall, en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt. Passagerare har även rätt att bli ombokade till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt under likvärdiga transportvillkor eller till ett senare datum som passageraren finner lämpligt. Passagerare som önskar återbetalning har rätt till att bli återbetalade inom 7 dagar. Återbetalningen avser kostnaden för hela den del av biljetten som passageraren inte kunnat utnyttja. Om resan förlorat sitt syfte har passageraren även rätt bli återbetalad för den del av biljetten som redan utnyttjats.

Flygbolaget ska alltid dela ut skriftlig information till passagerare som drabbas av en försening på minst två timmar. Informationen ska innehålla fakta om passagerarens rättigheter i EU och om hur de kontaktar Konsumentverket och/eller Allmänna Reklamationsnämnden som har tillsyn.

Utöver den kompensation som upptagits här ovan finns det ytterligare bestämmelser om kompensation observera därför även avsnitt 8 (d) Mer om ersättning som hänvisar Dig vidare till relevanta avsnitt.

(b) Nekad ombordstigning

Om planet är överbokat kan passagerare komma att nekas ombordstigning.

Passagerare som anmäler sig frivilligt

Innan passagerare nekas ombordstigning frågar vi efter frivilliga som är beredda att avstå sin platsreservation mot avtalad kompensation. Kompensationen kommer vi överens om tillsammans med passageraren.

Passagerare som anmäler sig frivilligt till att lämna sina platser till förmån för andra passagerare med platsreservationer har, utöver den avtalade kompensationen, även rätt till att få pengarna tillbaka samt dessutom, i relevanta fall, en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt. Passagerare har även rätt att bli ombokade till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt under likvärdiga transportvillkor eller till ett senare datum som passageraren finner lämpligt.

Väljer passageraren att få pengarna tillbaka återbetalas kostnaden för hela den del av biljetten som passageraren inte kunnat utnyttja. Om resan förlorat sitt syfte har passageraren även rätt att bli återbetalad för den del av biljetten som redan utnyttjats.

Passagerare som anmäler sig frivilligt har rätt till assistans från oss vilket innebär att vi erbjuder mat och dryck, hotell, transport till och från flygplatsen och hotellet/annan inkvarteringsort samt två telefonsamtal, eller liknande sätt att kommunicera, i skälig proportion till väntetiden.

Passagerare som frivilligt lämnat sin plats till andra passagerare kan inte påräkna någon ytterligare ekonomisk kompensation.

 

Passagerare som nekas mot sin vilja

Om inte tillräckligt många passagerare anmält sig frivilligt till att lämna sina platser till förmån för andra passagerare med reservationer har vi rätt att neka passagerare ombordstigning mot sin vilja.

Nödgas vi neka passagerare ombordstigning mot sin vilja har passageraren rätt till ekonomisk kompensation och rätt att erbjudas återbetalning samt dessutom, i relevanta fall, en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt. Passagerare har även rätt att bli ombokade till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt under likvärdiga transportvillkor eller till ett senare datum som passageraren finner lämpligt.

 

Passagerare som nekats ombordstigning mot sin vilja har rätt till ekonomisk kompensation. Passagerare har rätt till kompensation som uppgår till 250 Euro för alla flygningar på högst 1 500 km, 400 Euro för alla flygningar inom gemenskapen på mer än 1 500 km, och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 km samt 600 Euro för alla andra flygningar.

När passageraren erbjuds ombokning till den slutliga bestämmelseorten med en alternativ flygning enligt vad som sagts direkt ovan och ankomsttiden för denna inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen med 2 timmar vid alla flygningar på 1 500 kilometer eller mindre eller, med 3 (tre) timmar för alla flygningar inom gemenskapen på mer än 1 500 kilometer och vid alla övriga flygningar på mellan 1500 och 3500 kilometer, eller med 4 (fyra) timmar eller mer vid alla flygningar som inte omfattas av de flygningar som nämnts här ovan får kompensationen (250, 400, 600 Euro) minskas med hälften.

Väljer passageraren att få pengarna tillbaka återbetalas kostnaden för hela den del av biljetten som passageraren inte kunnat utnyttja. Om resan förlorat sitt syfte har passageraren även rätt att bli återbetalad för den del av biljetten som redan utnyttjats.

Passagerare som nekas ombordstigning mot sin vilja har rätt till assistans från oss vilket innebär att vi erbjuder mat och dryck, hotell, transport till och från flygplatsen och hotellet/annan inkvarteringsort samt två telefonsamtal, eller liknande sätt att kommunicera, i skälig proportion till väntetiden.

Gemensamma bestämmelser för passagerare som anmäler sig frivilligt och för de som nekas mot sin vilja

När flera olika flygplatser svarar för flygtrafiken till och från en stad eller region och det flygbolag som utför flygningen som alternativ erbjuder en passagerare en flygning till en annan flygplats än den bokningen avsåg ska flygbolaget stå för kostnaderna för passagerarens transport från den alternativa flygplatsen antingen till den flygplats som bokningen gällde eller till en annan närliggande destination som överenskommits med passageraren.

Passagerare som önskar återbetalning har rätt till att bli återbetalade inom 7 dagar och detta gäller även ekonomisk kompensation i det fall det är tillämpligt. Passageraren måste uppge var pengarna ska betalas.

Flygbolaget ska alltid dela ut skriftlig information till passagerare som drabbas av nekad ombordstigning. Informationen ska innehålla fakta om passagerarens rättigheter i EU och om hur de kontaktar Konsumentverket och/eller Allmänna Reklamationsnämnden som har tillsyn.

Utöver den kompensation som upptagits här ovan finns det ytterligare bestämmelser om kompensation observera därför även avsnitt 8 (d) Mer om ersättning som hänvisar Dig vidare till relevanta avsnitt.

(c) Inställd flygning

En flygning är att anse som inställd då flygningen inte genomförs trots att den i förväg planerats och på vilken minst en plats reserverats.

Vid inställd flygning har Du rätt att bli erbjuden att välja mellan följande tre alternativ:

 1. pengarna tillbaka för hela den del av Din biljett som Du inte kunnat utnyttja;

 2. samt dessutom, i relevanta fall, returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt;

 3. ombokning till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt under likvärdiga transportvillkor eller till ett senare datum som Du finner lämpligt, under likvärdiga transportvillkor, beroende på platstillgång.

Om Du önskar återbetalning har Du rätt till återbetalning inom sju (7) dagar. Återbetalningen avser kostnaden för hela den del av biljetten som Du inte kunnat utnyttja. Om resan förlorat sitt syfte har Du även rätt till återbetalning för den del av biljetten som redan utnyttjats. Om Du önskar en returflygning till den första avgångsorten, och detta är relevant, kommer detta ske snarast möjligt. För det fall ombokningen innebär att Du kommer att landa på en annan flygplats än den som Du hade landat på, om Du hade kunnat stiga ombord på den tänkta avgången, kommer vi att stå för kostnaden för transporten mellan den flygplats Du landade på och den flygplats Du skulle till egentligen. Vad som nu sagts förutsätter att Du accepterat att landa på annan flygplats. Ombokning kan även ske till slutliga bestämmelseorten till ett annat tillfälle som passar Dig bättre.

Vid inställt flyg har Du rätt till assistans från oss. Detta innebär att vi erbjuder två telefonsamtal, eller liknande sätt att kommunicera, och mat samt dryck i skälig proportion till väntetiden. Om förseningen är en eller flera nätter eller om det blir nödvändigt med en längre vistelse på annan plats än vad Du planerat erbjuder vi hotellrum samt även transport mellan hotellet/annan inkvarteringsort och flygplatsen. Du har även rätt att erbjudas återbetalning samt dessutom, i relevanta fall, en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt.

Du har rätt till ekonomisk kompensation på grund av att flyget ställts in.

Passagerare har rätt till kompensation som uppgår till 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 km, 400 euro för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km, och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 km samt 600 euro för alla andra flygningar. När avståndet beräknas ska utgångspunkten vara den sista bestämmelseorten där inställd flygning kommer att leda till att passagerarens ankomst i förhållande till tidtabellen försenas.

Rätten till kompensation är avhängigt vid vilken tidpunkt passageraren fått information om att flyget ställts in och om passageraren blivit erbjuden ombokning och när sådant flygplan avgick. Passageraren har rätt till kompensation såvida inte passageraren minst två veckor före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd, eller passageraren mellan två veckor och sju dagar före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd, och erbjuds ombokning så att de kan avresa högst två timmar före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå sin slutliga bestämmelseort senast fyra timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden, eller passageraren mindre än sju dagar före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd, och erbjuds ombokning så att de kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden och nå sin slutliga bestämmelseort senast två timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden.

När passageraren erbjuds ombokning till den slutliga bestämmelseorten med en alternativ flygning enligt vad som sagts direkt ovan under alternativ 3) och ankomsttiden för denna inte överstiger den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen med 2 timmar vid alla flygningar på 1 500 kilometer eller mindre eller, med 3 timmar för alla flygningar inom gemenskapen på mer än 1 500 kilometer och vid alla övriga flygningar på mellan 1500 och 3500 kilometer, eller med 4 timmar eller mer vid alla flygningar som inte omfattas av de flygningar som nämnts här ovan får kompensationen (250, 400, 600 euro) minskas med hälften.

Flygbolaget som utför flygningen ska inte vara skyldigt att betala ekonomisk kompensation enligt vad som framställts ovan om flygbolaget kan visa att den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Flygbolaget ska alltid dela ut skriftlig information till passagerare som drabbas av inställd flygning. Informationen ska innehålla fakta om passagerarens rättigheter i EU och om hur de kontaktar Konsumentverket och/eller Allmänna Reklamationsnämnden som har tillsyn.

Utöver den kompensation som upptagits här ovan finns det ytterligare bestämmelser om kompensation observera därför även avsnitt 8 (d) Mer om ersättning som hänvisar Dig vidare till relevanta avsnitt.

(d) Mer om ersättning

Utöver den kompensation som upptagits här ovan finns det ytterligare bestämmelser om kompensation: under avsnitt 19 kan Du läsa mer om Flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage och under avsnitt 20 om Ansvarsbegränsningar beträffande flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage, jämkning och tidsfrister vid reklamation.

 

(e) Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr. 261/2004

Du kan läsa mer här Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr. 261/2004

(f) Tillsynsmyndigheter

 

Tillsynsmyndigheterna kan kontaktas på följande sätt:

 

Konsumentverket/KO

Box48,65102Karlstad

Tel 0771-42 33 00

 

Allmänna reklamationsnämnden

Box174

10123Stockholm

Tel: 08-508 860 00

 

9. Funktionshindrade

AirGotland, följer Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

(a) Funktionshindrades rättigheter i samband med flygresor

Enligt förordningen om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder får flygbolag inte neka en person bokning eller ombordstigning på grund av funktionshinder. Det finns dock vissa undantag, bland annat av berättigade säkerhetsskäl som fastställts i lag. AirGotland, kan neka en person med rörelsehinder bokning eller ombordstigning, eller kräva att en resande person med rörelsehinder ledsagas av en annan person på resan, om detta krävs för att de lagstadgade säkerhetskraven ska kunna iakttas eller om flygplanets storlek hindrar transport av en person med funktionshinder.

Du kan läsa mer om funktionshindrade också under stycke 14. Nedsatt Rörlighet, blinda/synskadade, sjukdom eller passagerare som behöver speciell assistans på flygplatsen.

(b) Mer information

Vill Du ha mer information eller har Du frågor kring villkoren kontakta AirGotlands kundtjänst via vår chatt, bemannade telefon 0498-22 22 22 kostnadsfritt till 30/9 2020 eller via mail på kundtjanst@airgotland.se eller på flygplatsen.

 

10. Flygplatsbestämmelser

Du måste visa upp Ditt boardingkort vid flygplatsens säkerhetskontroll och vid gaten för ombordstigning. Alla passagerare måste, av säkerhetsskäl i samband med passering av säkerhetskontroll för att komma till gaten, låta sig undersökas av säkerhetsdetektor, låta sig visiteras av säkerhetspersonal och få bagaget röntgat och undersökt. Om Du nekar att godkänna begäran kan AirGotland neka att godkänna transport av Dig och Ditt bagage. Bagaget undersöks i normala fall i Din närvaro. Om Du inte finns tillgänglig kan emellertid bagaget bli undersökt i Din frånvaro.

Om visitering eller undersökning drabbat passagerare eller passagerares bagage eventuell skada av ettdera slaget är AirGotland inte ansvariga för sådan skada såvida den inte beror på AirGotlands fel, försummelse eller underlåtelse.

AirGotland förbehåller sig rätten att säga upp bokningen utan ersättning och förvägra passagerare ombordstigning om passageraren inte uppfyller ovanstående flygplatskrav.

 

11. Incheckning

(a) Allmänt

Incheckningsdiskarna öppnar ca 60 minuter före tidtabellsenlig avgångstid

Passagerare resande med BAS-biljett måste checka in 30 minuter före tidtabellsenlig avgång.

Sista incheckning ("last call") för passagerare med PLUS, FLEX och SUPERGRÖN biljett är absolut senast 15 minuter före tidtabellsenlig avgång.

Du kan också checka in genom att använda vår incheckningsautomat eller Digitalt på www.airgotland.se. Om Du reser med bagage måste Du checka in bagaget på flygplatsen, antingen manuellt eller via automat.

 

Passagerare som inte respekterar ovan angivna tider anses ha förbrukat flygbiljetten. AirGotland förbehåller sig rätten att neka passagerare ombordstigning utan återbetalning av hela eller delar av betalat belopp för flygbiljetten.

(b) Inrikes resa

Med AirGotland reser Du biljettlöst varför det räcker med boardingkort och/eller bokningskod som resehandling. Dessa uppvisas vid incheckningsdisken.

 

12. Ombordstigning

Du måste infinna sig vid gaten för ombordstigning senast 15 minuter innan avgång enligt tidtabell. Om Du anländer till gaten för ombordstigning senare än detta, kommer Du inte att tillåtas att resa. Om Du önskar resa med ett senare flyg måste ny flygbiljett lösas.

Observera att endast ett handbagage per passagerare är tillåtet i kabinen, med maxmåtten 45x35x20cm och max vikt på 8 kg tillåts i kabinen.

Extra/överviktigt handbagage kommer att nekas vid gaten.

AirGotland förbehåller sig rätten att neka passagerare ombordstigning om passageraren inte följer ovan bestämmelser för ombordstigning.

 

13. Barn, ungdomar, spädbarn och gravida

 

Ensamåkande barn ("UM” Unaccompanied Minors")

 

Innan resan

Vi accepterar barn som reser ensamma förutsatt att de är mellan 5-11 år ("UM-Unaccompanied Minors").

Vårdnadshavare/ vårdnadshavarna ska i förväg i samband med biljettbokningen uppge barnets namn, adress och telefonnummer samt motsvarande uppgifter för den person som följer med barnet till flygplatsen på avreseorten och även uppgifter för den person som mottar barnet på ankomstorten.

För det fall att någon uppgift skulle komma att ändras t.ex. annan person än den som är på förhand uppgiven i resetillståndet ska motta UM ber vi vårdnadshavaren/vårdnadshavarna kontakta oss omgående.

Ledsagning och speciella tjänster för ensamåkande barn (UM) är tillgängliga och bokas i samband med biljettbokningen senast 48 timmar före avresa. Observera att antalet platser för ensamresande barn är begränsat. På ett flygplan av typen Saab 340 kan 2 ensamåkande barn åka med. Om det inte går att boka flygbiljetter för ensamåkande barn beror det på att det inte kan åka med fler barn utan vuxen på det aktuella flyget. Att boka in ensamåkande barn som vuxna är inte möjligt eftersom det begränsade antalet ensamåkande barn är en följd av rådande säkerhetsregler. Vi kommer att neka ombordstigning för ensamåkande barn när ovanstående krav inte respekteras och förbehåller oss även rätten att säga upp bokningen utan ersättning.

På flygplatsen

Den som följer med den minderåriga som ska åka ensam (UM) till flygplatsen ska vänta kvar på flygplatsen tills flygplanet avgått. Mottagaren på ankomst-flygplatsen ska alltid anmäla sin närvaro vid terminalen senast 15 minuter före tidtabellsenlig ankomsttid. Detta görs till vår personal eller av oss utsett ombud. Detta för att vi på ett bra sätt skall kunna informera om eventuella förseningar eller liknande.

Ungdomar

Ungdomar mellan 12-16 år får resa utan vuxen persons sällskap. Ungdomar får inte ta ansvar för resenärer under 12 år. I sådana fall gäller ovanstående regler om ensamåkande barn - UM.

Ungdomar mellan 12-16 år som reser ensamma måste kunna uppvisa bokningskod och/eller boardingkort vid flygplatsens säkerhetskontroll samt vid gaten för ombordstigning.

Gravida

För komplikationsfria graviditeter med ett foster tillåter vi resor t.o.m. slutet av 34:e graviditetsveckan, och för tvilling-, trillinggraviditeter osv. till och med slutet av 32:a graviditetsveckan. Från och med 26:e graviditetsveckan måste Du medföra ett intyg från läkare/barnmorska som bekräftar att graviditeten är komplikationsfri samt intygar beräknat nedkomstdatum. Av intyget måste framgå att passagerare är vid god hälsa och att läkaren inte har några invändningar mot flygning.

 

Spädbarn - ("INF-Infants")

Barn i åldern (vid resans datum) mellan 8 dagar och 23 månader ("INF-Infants") får inte sitta i en egen flygstol, utan måste sitta i en vuxens knä (ett spädbarn per vuxen). Baby-/bilstolar tillåts i mån av plats ombord på flygplanet. Extra stol kan inte bokas för spädbarn. Ingen bagagevikt, i kabin eller incheckat, tilldelas för spädbarn. Om barnet uppnår 2 års ålder innan returresan, utgår normal biljettaxa, skatter och avgifter för den delen av resan.

Observera att antalet platser för spädbarn per flight är begränsat.

På ett flygplan av typen Saab 340 kan 4 INF åka med.

AirGotland förbehåller sig rätten att säga upp passagerares bokning utan ersättning och neka passagerare ombordstigning om passagerare inte uppfyller ovanstående krav rörande barn, spädbarn och unga personer.

 
 
 
 
14. Nedsatt rörlighet, blinda/synskadade, sjukdom eller passagerare som behöver speciell assistans på flygplatsen (PRM)

AirGotland välkomnar passagerare med nedsatt rörlighet, som är blinda eller synskadade och reser med ledarhund eller ensamma, och som behöver speciell assistans på flygplatsen ("PRM”- Persons with Reduced Moblity). Observera att antalet platser för PRM per flight är begränsat. Det är viktigt att dessa passagerare (inklusive passagerare som är blinda/synskadade och reser i sällskap med seende vuxen) bokar sina flygbiljetter senast 48 timmar före avresa samt även i samband med bokningen, i tillämpliga fall, reserverar speciell assistans. Vid ankomst till flygplatsen kontaktas flygplatsens disk/område för speciell assistans.

Passagerare med nedsatt rörlighet (PRM) som har meddelat detta i förväg ska vara vid gaten senast 30 minuter före flygets avgång. De får sedan gå ombord med sitt resesällskap innan övriga passagerare och får reserverade sittplatser ombord.

Passagerare som önskar medföra assistanshund ombord bör i förväg informera om sina behov online vid bokningstillfället eller via AirGotlands kundtjänst för särskild assistans.

Passagerare som av medicinska skäl måste injicera sig under flygningen (t.ex. diabetiker) får medföra injektionssprutor i kabinen. De måste kunna uppvisa tillämpligt medicinskt intyg (t.ex. ett läkarintyg) vid incheckningen eller vid säkerhetskontrollen. Passageraren måste hålla intyget tillgängligt under hela resan. Funktionshindrade får enligt reglerna inte sitta vid någon nödutgång.

Passagerare med funktionshinder och passagerare med nedsatt rörlighet får nekas ombordstigning endast i fall för att AirGotland ska kunna uppfylla tillämpliga säkerhetskrav eller om flygplanets storlek eller dess dörrar gör det fysiskt omöjligt att ta ombord eller transportera passageraren. Eftersom AirGotland flyger med flygplan av begränsad storlek är det viktigt att passagerare med funktionshinder och passagerare med nedsatt rörlighet bokar sina flygbiljetter senast 48 timmar före avresa för att AirGotland ska kunna möta dessa passagerares behov på ett bästa möjliga sätt.

 

Rullator

Rullator får tas med. Du kan välja att checka in den eller ta med den ut till flygplanet. Vid ankomst återfås den på bagagebandet.

 

Manuell rullstol

Handdriven, hopfällbar rullstol får tas med.

Eldriven rullstol/permobil

AirGotland har tyvärr ingen möjlighet att ta emot elrullstolar i SAAB 340.

 

15. Kontakt med passagerare

Vid behov kommer kontakt med Dig att ske via e-post och/eller via SMS och/eller telefonsamtal till de kontaktuppgifter som uppgavs vid bokningen av flygbiljetter.

Om Du vill framföra klagomål, skicka e-post till info@airgotland.se. Vi ber Dig uppge Ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer, samtliga uppgifter hänförliga till det flygplan Du reste med och som Du inte var nöjd med och beskriva så utförligt som möjligt vad Du inte var nöjd med. AirGotland kommer sedan att behandla Din reklamation och återkomma till Dig inom sju arbetsdagar.

 

16. Uppförande ombord på flygplanet

(a) Allmänt

Om passagerare uppför sig ombord på flygplanet på ett sätt som sätter flygplanet eller någon person eller egendom i fara eller hindrar besättningen i dess utövande av sina plikter eller vägrar följa besättningens instruktioner beträffande, inklusive men inte begränsat till, rökning, alkohol- eller drogintagning, eller uppför Dig på ett sätt som medför olägenhet, besvär eller skada för andra passagerare eller hos besättningen, förbehåller AirGotland sig rätten att vidta sådana åtgärder som AirGotland anser vara nödvändiga för att hindra fortsatt sådant beteende, inklusive användande av tvång om situationen påkallar det. Passagerare kan bli ombedd att stiga av flygplanet och nekas fortsatt transport och även bli polisanmäld för förseelser begångna ombord på flygplanet.

(b) Elektronisk utrustning

AirGotland kan av säkerhetsskäl förbjuda eller begränsa användningen ombord på flygplanet av elektronisk utrustning, inklusive men inte begränsat till, mobiltelefoner, bärbara datorer, bärbara radioapparater, elektroniska spel eller sändarutrustning, inklusive bland annat radiostyrda leksaker och walkie-talkies. Användande av hörapparater och pacemakers är tillåtet

17. Bagage

 

(a) Allmänt angående incheckat bagage, handbagage, specialbagage, vad som får packas ned respektive inte packas ned, vårt ansvar samt reklamation vid skadat eller försenat bagage m.m.

När bagage överlämnas till AirGotland för incheckning tar vi hand om bagaget och utställer en bagagekupong för varje kolli. Passageraren är skyldig att sätta dit en bagageidentifikationslapp som innehåller åtminstone namn och adress.

Vi ansvarar om bagage förstörts, förlorats eller skadats under förutsättning att den skadebringande händelsen inträffat ombord på flygplanet eller under den tid då bagaget var i transportörens vård. Vi ansvarar dock inte i den mån skadan orsakas av bagagets egenskaper eller av en inneboende defekt eller svaghet hos det.

Vårt skadeståndsansvar vid fråga om försenat, förlorat eller skadat bagage är begränsat till de belopp som framgår under avsnitt 20. Passagerare som har bagage som överskrider belopp som framgår under avsnitt 19 ska göra en särskild utfästelse vid incheckningen av bagaget angående det intresse som är knutet till att bagaget avlämnas på destinationsorten. I sådant fall gäller det då uppgivna beloppet som gräns för vårt skadeståndsansvar, om inte vi kan visa att detta belopp är högre än värdet av passagerarens faktiska intresse av att bagaget avlämnas på destinationsorten. Detta gäller inte om det visas att vi eller våra anställda eller uppdragstagare genom en handling eller genom underlåtenhet orsakat skada i avsikt att skada eller av grov oaktsamhet och med vetskap om att en skada troligen skulle bli följden. I annat fall uppmanar vi att passageraren helförsäkrar sitt bagage före avresan.

I fråga om tilläggsbelopp som vi har rätt att utkräva av passagerare då passagerare gör en särskild utfästelse och vilken grundas på en så kallad tariff som hänför sig till extrakostnaderna för transport och försäkring av bagaget i fråga utöver kostnaderna för bagage som värderas upp eller till eller under gränsen för skadeståndsansvar ber vi passageraren kontakta oss eller se tabellen nedan.

Passagerare rekommenderas att i alla lägen alltid helförsäkra sitt bagage.

Vi ansvarar för skador till följd av försening vid lufttransporter av passagerare, bagage och gods. Vi ansvarar dock inte för sådana skador om vi visar att vi och våra anställda eller uppdragstagare har vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna eller att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder.

Det incheckade bagaget transporteras på samma flygplan som passageraren.

Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört, måste passageraren snarast möjligt framföra sina klagomål skriftligen. Vid skada på incheckat resgods, måste passageraren klaga skriftligen inom sju (7) dagar och vid försening inom tjugoen (21) dagar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande.

Vi ber passageraren uppge sitt fullständiga namn, adress, telefonnummer, samtliga uppgifter hänförliga till det flygplan passageraren reste med, bagagets utseende, innehåll och andra uppgifter som kan vara oss behjälpliga. Vi kommer sedan att behandla passagerarens reklamation och återkomma till passageraren så snart vi har information till passageraren om passagerarens bagage. Vår ambition är att det ska ske skyndsamt och utan olägenhet för passageraren. Vi ber passagerare att inte avlägsna bagageidentifikationslappen från det incheckade bagaget eller specialbagaget.

(b) Särskilt om handbagage, vikt, mått och innehåll

Endast 1 (ett) handbagage som väger max 8 kg och är max 45 x 35 x 20 cm tillåts i kabinen. Extra/överviktigt handbagage kan komma att nekas vid gaten. Handbagaget får inte innehålla några förbjudna föremål i enlighet med 18 (a), (b), (c), (d), (e) och (f).

Inom EU finns särskilda regler för säkerhetskontroll vid flygning. Bland annat begränsas mängden vätska man får ha med i handbagaget. Incheckat bagage påverkas inte av de begränsningarna. Följande får tas med i handbagaget:

 • Vätska, gelé och spray som får tas med i handbagaget begränsas till max 100 ml (1 dl) per behållare.

 • Behållarna (flaskor, burkar, tuber) ska placeras i en genomskinlig 1-liters plastpåse som ska vara stängd. Plastpåse får Du på flygplatsen.

 • Plastpåsen ska dessutom vara återförslutningsbar. Dessutom får medtas:

 • Mediciner

 • Barnmat

 • Vätska som ingår i särskild diet som kan behöver under resan.
   

AirGotland ansvarar endast för skada på handbagage, inbegripet personliga tillhörigheter, om AirGotland eller AirGotland:s anställda eller uppdragstagare orsakat sådan skada genom fel eller försummelse.

AirGotland förbehåller sig rätten att säga upp passagerares bokning och neka passagerare ombordstigning om passagerare inte följer bestämmelserna för handbagage.

(c) Särskilt om incheckat bagage, specialbagage, antal bagage, vikt, mått samt tilläggsavgifter och paketering

Varje passagerare är tillåten att checka in högst 15 kg bagage i form av en (1) resväska, dock kan en avgift tillkomma beroende på vilken biljettklass som är bokad. Det incheckade bagaget får inte innehålla några förbjudna föremål i enlighet med 18 och 18 (a), (b), (c), (d) och (e). Vapen kan i vissa undantagsfall medtas och för detta gäller vad som är särskilt stadgat under 18 (f).

Passageraren är skyldig att sätta dit en bagageidentifikationslapp som innehåller åtminstone namn och adress. Detta gäller incheckat bagage såväl som specialbagage.

Passageraren måste erlägga en tilläggsavgift för viss sportutrustning enligt nedanstående. Tilläggsavgiften erläggs på flygplatsen, endast kortbetalning, i samband med incheckningen. Passageraren ska även i samband med incheckning av incheckat bagage eller specialbagage göra en skriftlig utfästelse hänförlig till det incheckade bagaget eller specialbagaget, då så är tillämpligt, i enlighet med detta avsnitt 17.

Observera att varje enskilt bagage i form av resväska får väga 15 kg och med maxmåtten 158 cm (längd+bredd+höjd).

Allt bagage, såväl som inchecka bagage och specialbagage måste vara packat på ett sådant sätt som gör att det tål normal bagagehantering vilket innebär att det ska tåla belastningen av att komma i kontakt med annat bagage i flygplanets bagageutrymme samt vid in-och utlastning av flygplanet.

Passageraren är själv ansvarig för att incheckade bagage och/eller specialbagage är paketerat på lämpligt sätt, också utifrån dess innehåll, så att det skyddas ordentligt och så att det inte skadar medresenärernas bagage.

Vi kan inte på förhand garantera att Du kan medföra Ditt specialbagage på samma flygplan som Du ska resa med på grund av att vi måste se hur mycket ordinarie incheckat bagage som ska medtas i första hand. Vi rekommenderar därför passagerare som önskar resa med specialbagage att medföra specialbagaget till flygplatsen där vår personal kommer att upplysa passageraren om specialbagaget kan medföras på samma flygplan som passageraren eller om det får åka med ett senare flygplan. Specialbagage som får åka med ett senare flygplan på grund av här ovan angiven orsak kommer att tillhandahållas på ankomstflygplatsen för passagerarens avhämtning. Vad som nu sagts omfattar inte specialbagaget barnvagn.

På grund av flygplanens storlek och lastkapacitet kan passagerare inte påräkna att kunna medföra annat bagage än handbagage och ett incheckat bagage per passagerare vid utrikesresor.

Passagerare rekommenderas att i alla lägen alltid helförsäkra sitt specialbagage.

 

(d) Typer av specialbagage som tillåts

 

Skidutrustning

Varje skidfodral får innehålla skidor, stavar eller en snowboard. Du får också ta med Dig ett par pjäxor eller snowboardskor i en separat pjäxbag samt en hjälm. Det är inte möjligt att checka in "multiskidfodral". Skidfodralet får inte väga mer än max 15 kg. Överskrids 15 kg tas övervikt ut på resterande vikt på skidutrustningen.

Observera att avgift ska erläggas för allt incheckat bagage INKLUSIVE skidutrustning som överskrider 15 kg.

Golfutrustning

Golfbagen får inte väga mer än max 15 kg. Överskrids 15 kg tas övervikt ut på resterande vikt på golfutrustningen.

Observera att avgift enlig tariff nedan ska erläggas för allt incheckat bagage INKLUSIVE golfbag som överskrider 15 kg

Cykel

Din cykel ska packas på ett sätt som inte skadar Dina medresenärers bagage. Till exempel ska styret vridas ett kvarts varv samt pedalerna bortmonteras. Luften i däcken ska reduceras eller tömmas på luft. Den bästa lösningen är att packa Din cykel i en cykelresväska. Cykeln får inte väga mer än 15 kg. Överskrids 15 kg tas övervikt ut på resterande vikt.

Vapen

Se särskilda regler under avsnitt 18 (f) för vapen.

Dykutrustning

Dykutrustning får innehålla ett set av regulator och octopus, en väst/vingväst, mask, fenor, snorkel samt lampa (lampa och batterier ska vara delade). Dykutrustningen får inte väga mer än max 15 kg. Överskrids 15 kg tas övervikt ut på resterande vikt på dykutrustningen.

Fiskeredskap

Du kan ta med Dig en beteslåda och ett spö i en speciell spöväska eller bag. Spöet får inte ha några beten fastkrokade.

 

Musikinstrument

Musikinstrument får tas in i kabinen som handbagage om instrumentet inte överstiger måtten för handbagage max 45 x 35 x 20 cm och inte väger mer än 8 kg. Tänk på att instrumentet räknas som Ditt enda handbagage. Om Du checkar in Ditt musikinstrument så ska det packas i hårda fodral och dess vikt får inte överskrida 15 kg. Överskrids 15 kg tas övervikt ut på resterande vikt. Cello måste ha ett eget säte ombord på flygplanet på grund av flygplanets begränsade lastkapacitet.

Barnvagn

Passagerare som reser med spädbarn (upp till 23 månader) får ta med Dig en barnvagn som incheckat bagage utan kostnad. Barnvagnen ska den delas upp i två delar för att skydda vagnen och varje del ska packas och skickas var för sig i en speciell barnvagnspåse som Du kan köpa av vår personal på flygplatsen.

Observera att specialbagage inte får innehålla några förbjudna föremål i enlighet med 18 och 18 (a), (b), (c), (d) och (e).

Specialbagage och sportutrustning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonsamtal till bemannad telefon 0498-22 22 22 kostnadsfritt fram till 30/10 2020.                         

                                          

Administrativ avgift vid återbetalning av flygbiljetter pga. sjukdom – per bokning, 150 kr

Kortavgifter, 0 kr

Namnändring BAS-biljett, 300 kr

Uppgradering BAS-biljett, 300 kr + mellanskillnad

 

* Angående mått och viktkrav se den löpande texten i avsnitt 17 här ovan. Observera även att angivna tariffer avser enkelresa. Glöm inte att se till att Ditt incheckade bagage och/eller specialbagage är paketerat på lämpligt sätt utifrån dess innehåll så att det skyddas ordentligt och så att det inte skadar medresenärernas bagage!

**Observera att viktgränserna för Golfutrustning och skidutrustning gäller under förutsättning att inget annat bagage checkas in. Varje resenär får medföra högst 15 kg incheckat bagage inklusive skidutrustning och golfutrustning.

För varje kilo bagage som överstiger 15 kg tas avgift ut enligt tariff.

 (f) Angående rätt att neka transport av bagage och specialbagage

Vi nekar till transport av handbagage, incheckat bagage och specialbagage som innehåller förbjudna föremål enligt avsnitt 18 och 18 (a), (b), (c), (d) och (e) och fortsätter inte heller att transportera sådana föremål vid upptäckt.

Vi kan neka att transportera sådant handbagage, incheckat bagage och specialbagage som vi finner olämpligt för transport på grund av dess storlek, form, vikt, innehåll eller typ, samt av säkerhetsskäl eller driftsorsaker, eller med hänsyn till övriga passagerares bekvämlighet.

Vi behöver inte acceptera handbagage, incheckat bagage och specialbagage för transport om det inte enligt vår rimliga bedömning är korrekt och säkert packat i lämpligt emballage.

(g) Angåendet rätt att genomsöka handbagage, incheckat bagage och specialbagage

Av säkerhetsskäl kan vi begära Ditt tillstånd att kroppsvisitera Dig och att söka igenom, scanna eller röntga Ditt handbagage, incheckat bagage och specialbagage. Om Du inte själv är närvarande kan Ditt handbagage, incheckat bagage och specialbagage sökas igenom i Din frånvaro i det huvudsakliga syftet att avgöra om Du innehar, eller Ditt handbagage, incheckat bagage och specialbagage innehåller, något föremål som beskrivs 18 och 18 (a), (b), (c), (d) och (e).

Om Du är ovillig att efterleva sådan begäran kan vi neka att transportera Dig eller Ditt handbagage, incheckat bagage och specialbagage. För den händelse sådan genomsökning förorsakar skada, eller om scanningen eller röntgningen förorsakar skada på Ditt handbagage, incheckat bagage och specialbagage, ansvarar vi inte för skador som inte beror på oss eller på vår försumlighet.

(h)  Angående hämtning och utlämning av incheckat bagage och specialbagage

Du är skyldig att hämta Ditt incheckade bagage och specialbagage så fort det finns tillgängligt på destinationsorten. Om Du inte hämtar det inom rimlig tid kan vi debitera Dig en avgift för förvaring. Om Ditt incheckade bagage och specialbagage inte hämtas inom tre (3) månader efter att det har gjorts tillgängligt, kan vi avyttra det utan några ansvarsskyldigheter gentemot Dig.

Endast innehavaren av bagagekvittot har rätt att hämta ut det incheckat bagage eller specialbagage.

Om en person som gör anspråk på incheckat bagage eller specialbagage inte har möjlighet att visa upp eller identifiera bagaget eller specialbagaget med ett bagagekvitto lämnar vi endast ut bagaget om personen på ett trovärdigt sätt kan styrka att bagaget tillhör honom eller henne.

 

18. Passagerare får inte medföra följande föremål på flygplanet:

Det är inte tillåtet att medföra i incheckat bagage och specialbagage pengar, nycklar, receptbelagd medicin, glasögon, solglasögon, flaskor, fotografiapparater, smycken, ädelmetaller, datorer, personlig elektronisk utrustning, mobiltelefoner, musikinstrument, värdepapper, affärsdokument, pass, andra ID-handlingar, varuprover, surströmming, mejeriprodukter, flaskor och liknande behållare innehållandes alkoholhaltiga vätskor. Det incheckade bagaget får heller inte innehålla några förbjudna föremål i enlighet med 18 (a), (b), (c), (d) och (e). Vapen kan i vissa undantagsfall medtas och för detta gäller vad som är särskilt stadgat under 18 (f).

(a) Skjutvapen och andra vapen

 Alla typer av föremål som kan, eller ger sken av att kunna, skjuta iväg en projektil eller vålla skada, inbegripet följande:

- Alla typer av eldvapen (pistoler, revolvrar, kulgevär, hagelgevär osv.).

- Repliker och imitationer av eldvapen.

- Komponenter till eldvapen (med undantag för kikarsikten och sikten).

- Luftpistoler, luftgevär och gaspistoler och gevär.

- Signalpistoler.

- Startpistoler.

- Leksaksskjutvapen av alla slag.

- Vapen för rundkulor.

- Industriella bult- och spikpistoler.

- Armborst.

- Slangbellor.

- Harpuner och pilgevär.

- Slaktmasker.

- Elchockvapen som bedövningsbatonger och ballistiska elchockvapen (taser).

- Tändare i form av eldvapen.

 

(b) Spetsiga/skarpa vapen och föremål, föremål med spetsig udd eller skarpt blad som kan vålla skada, inbegripet följande:

- Yxor.

- Pilar.

- Isbroddar.

- Harpuner och spjut.

- Isyxor och isklyvare.

- Skridskor.

- Knivar med spärrbart blad eller springknivar, oberoende av bladets längd.

- Knivar, inbegripet ceremoniknivar, av metall eller annat material som är starkt nog att användas som potentiellt vapen.

- Köttyxor.

- Macheter.

- Rakknivar och rakblad (med undantag för säkerhets- och rakhyvlar för engångsbruk med rakblad).

- Sablar, svärd och värjkäppar.

- Skalpeller.

- Saxar.

- Vandringsstavar.

- Kaststjärnor.

- Verktyg som kan användas som spetsiga eller skarpa vapen, t.ex. borrar och borrskär, tapetknivar, verktygsknivar, alla typer av sågar, skruvmejslar, kofotar, hammare, tänger, skiftnycklar, skärbrännare.

- Vassa föremål, oavsett längd, som kan användas som stickvapen. Undantagna är sprutor som innehas för medicinskt bruk. (Detta är ett tilläggskrav som tillämpas i Sverige och i många andra länder).

(c) Tillhyggen

- Baseball- och brännbollsslagträn.

- Klubbor och batonger - styva eller flexibla - t.ex. blydaggar, polisbatonger och fjäderbatonger.

- Cricketslagträn.

- Hockeyklubbor

- Lacrosse-racketar.

- Kajak- och kanotpaddlar.

- Skateboards.

- Biljard-, snooker- och poolköer.

- Fiskespön.

- Kampsportutrustning som knogjärn, klubbor, batonger, spikklubbor, jmf eng. num chucks, kubotan.

(d) Explosiva och brandfarliga ämnen

Alla explosiva eller brandfarliga ämnen som utgör en risk för passagerarnas eller personalens hälsa eller för luftfartygets säkerhet, inbegripet följande:

- Ammunition.

- Tändhattar.

- Detonatorer och tändrör.

- Sprängämnen och spränganordningar.

- Repliker eller imitationer av sprängämnen eller spränganordningar.

- Minor och andra militära spränganordningar.

- Granater av alla typer.

- Gas och gasbehållare, t.ex. butan, propan, acetylengas, syre - i stora volymer.

- Fyrverkeripjäser, bloss och signalljus av olika slag och annan pyroteknisk utrustning (inbegripen smällare).

- Icke-säkerhetständstickor.

- Rökbomber och rökpatroner.

- Lättantändligt flytande bränsle, t.ex. bensin, gasol, dieselolja, tändarvätska, alkohol, etanol.

- Färg i sprejburk.

- Terpentin och thinner.

- Alkoholhaltiga drycker med över 70 volymprocent alkohol (140° proof).

- Hoverboard

 

(e) Alla kemikalier eller giftiga ämnen som utgör en risk för passagerarnas eller personalens hälsa eller luftfartygets säkerhet, inbegripet följande:

- Syror och baser, t.ex. i våtcellsbatterier ur vilka vätska kan spilla ut.

- Frätande eller blekande ämne som kvicksilver och klor.

- Sprejer som tillfälligt försätter folk ur stridbart skick, t.ex. tårgas, pepparsprej.

- Radioaktivt material, t.ex. medicinska eller kommersiella isotoper.

- Gifter.

- Smittsamma eller biologiskt farliga material, t.ex. infekterat blod, bakterier och virus.

- Material som kan självantändas.

- Brandsläckare.

 

(f) Undantag i vissa fall för vapen

Du måste ringa vår kundtjänst 0498-22 22 22 för att se om det är möjligt att få med Ditt vapen på önskad flight. Vapen tas endast emot om flygbolaget har givit sitt uttryckliga godkännande. För transport av vapen gäller i övrigt följande regler:

1. Vapenlicens i original, utfärdat av Polismyndigheten med giltig stämpel, måste innehas för vapnet som ska transporteras.

2. Vapenlicens måste alltid uppvisas

3. Du är skyldig att meddela incheckningspersonalen att Du checkar in vapen, detta för att flygkapten ska informeras, samt även skyldig att uppvisa vapenlicensen avseende vapnet som ska transporteras.

4. Vapnet som ska transporteras måste vara oladdat.

5. Vapnet som ska transporteras måste vara isärplockat och fördelat i två olika incheckade väskor.

6. Ammunitionen (max 5 kg/person) måste checkas in. Ammunitionen ska vara säkert paketerad i sin originalförpackning samt åtskild från vapnet i separat väska.

7. Vid ankomst placeras vapnet inte på bagagebandet. Vapnet överlämnas istället, efter identitetskontroll och efter kontroll av vapenlicensen, till den passagerare som checkade in vapnet. Denna procedur kan medföra en viss fördröjning av överlämnandet av vapnet. 

8. Det är under alla omständigheter förbjudet att medföra vapen i passagerarutrymmet. Detta gäller även tjänstevapen.

Aktuella förordningar där Du kan finna mer information om farligt gods är Kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 punkt 4.4.1 och tillägg 4-C anger vilka föremål som inte är tillåtna i kabinen ombord och Kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 punkt 5.4 och tillägg 5-B anger vad som inte är tillåtet att medföra i lastrumsbagaget.

9. Det kostar 300:-/vapen, enkel resa, avgiften betalar Du vid bokningen.

 

19. Vårt skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage

Det är inte tillåtet att medföra i incheckat bagage och specialbagage pengar, nycklar, receptbelagd medicin, glasögon, solglasögon, flaskor, fotografiapparater, smycken, ädelmetaller, datorer, personlig elektronisk utrustning, mobiltelefoner, musikinstrument, värdepapper, affärsdokument, pass, andra ID-handlingar, varuprover, surströmming, mejeriprodukter, flaskor och liknande behållare innehållandes alkoholhaltiga vätskor. Det incheckade bagaget får heller inte innehålla några förbjudna föremål i enlighet med 18 (b), (c), (d) och (e). Vapen kan i vissa undantagsfall medtas och för detta gäller vad som är särskilt stadgat under 18 (f).

(a) Ersättning vid dödsfall eller kroppsskada

Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvaret vid passagerares kroppsskada eller dödsfall. För skador upp till 113100 SDR (ca 1255000 kronor) kan vi inte bestrida ersättningskrav. Om beloppet är högre kan vi motsätta oss krav om det kan visa att det inte vållat skadan.

(b) Förskottsbetalningar

Om en passagerare dödas eller skadas, ska vi betala det förskott som behövs för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov inom 15 dagar från det att den person som har rätt till ersättning har identifierats. En sådan förskottsbetalning ska vid dödsfall vara minst 16000 SDR  (ca 206222 kronor).

(c) Förseningar av passagerare

Vid förseningar av passagerare är vi skadeståndsansvariga, om inte vi vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av passagerare är begränsat till 4 694 SDR (ca 60.500 kronor).

(d) Förseningar av bagage

Vid förseningar av bagage är vi skadeståndsansvariga, om inte vi vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadorna eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av bagage är begränsat till 1 131 SDR (ca 14.577 kronor).

(e) Förstörelse, förlust eller skada på bagage

Vi är ansvariga för skada vid förstörelse, förlust av eller skada på bagage upp till 1 131 SDR (ca 14.577 kronor). Vad gäller incheckat bagage är vi skadeståndsansvariga även om inte vi vållat skadan, utom då bagaget var defekt. Vad gäller handbagage, är vi skadeståndsansvariga endast om vi vållat skadan.

(f) Högre gränser för bagage

En passagerare kan få rätt till en högre ekonomisk gräns för skadeståndsansvar genom att göra en särskild förklaring senast vid incheckningen och genom att betala en tilläggsavgift.

(g) Klagomål avseende bagage

Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört, måste passageraren snarast möjligt skriftligen klaga hos oss. Vid skada på incheckat resgods, måste passageraren skriftligen klaga hos oss inom sju dagar, och vid försening inom 21 dagar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande.

(h) Utförande och avtalsslutande flygbolagsskadeståndsansvar

Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen inte är detsamma som det avtalsslutande flygbolaget, har passageraren rätt att rikta ett klagomål eller ett ersättningskrav till ettdera flygbolaget. Om ett flygbolags namn eller kod är angivet på biljetten, är detta flygbolag det avtalsslutande flygbolaget.

(i) Tidsfrist för att väcka talan

Talan vid domstol om ersättning måste väckas inom två år från den dag då luftfartyget ankom eller borde ha ankommit.

 

(j) Grunden för informationen

Grunden för de ovan beskrivna reglerna är Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som genomförs i gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97, ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002 och medlemsstaternas nationella lagstiftning.

 

20. Ansvarsbegränsningar beträffande flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage, jämkning och tidsfrister vid reklamation

(a) Skada på person

Vi ansvar för dödsfall eller kroppsskada som tillfogats passagerare under förutsättning att den skadebringande händelsen inträffat ombord på luftfartyget eller vid ombordstigningen eller avstigningen.

För sådana skador som upptagits direkt här ovan och som inte överskrider 113 100 SDR (ca 1.457.732 kronor) för varje enskild passagerare kan vi varken undgå eller begränsa vårt skadeståndsansvar.

Däremot är vårt skadeståndsansvar för sådana skador som upptagits direkt här ovan begränsat till 113 100 SDR (ca 1.457.732 kronor) för varje enskild passagerare om vi kan visa att:

skadan inte vållats av oss eller våra anställdas eller våra uppdragstagares vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet; eller

b) skadan uteslutande orsakats av tredje mans vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet.

Utan hänsyn till vad som sagts här ovan kan vi helt eller delvis frias från ersättningsansvar i överensstämmelse med gällande lagstiftning om flygbolaget bevisar att den skadade eller dödade personen genom vårdslöshet eller underlåtenhet eller annan oriktig handling orsakat eller medverkat till skadan.

För det fall en olycka inträffat ska vi utan dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än femton dagar efter att den skadeståndsberättigade fysiska personens identitet har fastställts göra sådana förskottsutbetalningar som kan behövas för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov i proportion till vederbörandes lidande. En sådan förskottsutbetalning ska inte understiga ett belopp på 16 000 SDR (ca 206.222 kr) per passagerare vid dödsfall.

Förskottsutbetalning utgör inte erkännande av skadeståndsansvar och får avräknas mot eventuella senare belopp som utbetalas på grundval av vårt skadeståndsansvar, men skall inte återbetalas, utom i fall då det kan bevisas att skadan orsakades av den skadade eller dödade passageraren eller att denne var medvållande eller under omständigheter där det i efterhand bevisas att den person som mottagit förskottsutbetalningen orsakade eller var medvållande till skadan eller inte var en person som hade rätt till ersättning.

Vi bekräftar att vi har en ansvarsförsäkring som täcker minst 113 100 SDR (ca 1.457.731 kronor) per passagerare och inte mindre än det minsta beloppet som stipuleras i gällande lagar, konventioner eller avtal.

(b) Skada på eller förlust av bagage

Vi ansvarar för om incheckat bagage förstörts, förlorats eller skadats under förutsättning att den skadebringande händelsen inträffat ombord på flygplanet eller under den tid då bagaget var i vår vård. Vi ansvarar dock inte i den mån skadan orsakas av bagagets egenskaper eller av en inneboende defekt eller svaghet hos bagaget.

Skadeståndet är begränsat till 1131 SDR (ca 14.577 kronor). Passagerare kan vid incheckningen göra en särskild förklaring om intresset av att bagaget avlämnas på destinationsorten. Det uppgivna beloppet gäller då istället för 1131 SDR (ca 14.577 kronor) om inte flygbolaget kan visa att detta belopp är högre än värdet av passagerarens faktiska intresse av att bagaget avlämnas på destinationsorten. Passageraren ska betala en särskild tilläggsavgift för detta om det så krävs.

När det gäller handbagage, inbegripet personliga tillhörigheter, ansvarar transportören för skador, om transportören eller dennes anställda eller uppdragstagare har orsakat skadan genom fel eller försummelse.

(c) Skada på grund av försening

Vi ansvarar för skador till följd av försening vid lufttransporter av passagerare, bagage och gods. Vi ansvarar dock inte för sådana skador om transportören visar att denne och dennes anställda eller uppdragstagare har vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna eller att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder.

För skador på grund av försening vid transport av passagerare är transportörens skadeståndsansvar begränsat till 4 694 SDR (ca 60.500 kronor) för varje passagerare. Ansvaret faller bort om vi kan visa att det har vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna eller att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder.

(d) Skadestånd vid vållande eller oaktsamhet

Beloppsbegränsningarna för försening av passagerare, bagage och gods samt skadat och förlorat bagage gäller inte om det visas att vi eller våra anställda eller uppdragstagare genom en handling eller underlåtenhet orsakat skadan i avsikt att skada eller av grov oaktsamhet och med vetskap om att en skada troligen skulle bli följden. Detta gäller dock i fråga om våra anställda och uppdragstagare endast om det visas att de handlat under utövande av tjänsten eller uppdraget.

(e) Jämkning

Om vi visar att en skada orsakats helt eller delvis av vårdslöshet eller underlåtenhet eller annan oriktig handling av den som begär ersättning eller av någon från vilken den som begär ersättning härleder sin rätt, ska transportören helt eller delvis vara befriad från skadeståndsansvar gentemot den som begär ersättning i den utsträckning som vårdslösheten eller underlåtenheten helt eller delvis orsakat skadan.

Om en passagerare har dödats eller skadats och om någon annan än passageraren begär ersättning med anledning därav, ska transportören också vara helt eller delvis befriad från skadeståndsansvar om passageraren själv orsakat eller medverkat till skadan genom vårdslöshet eller underlåtenhet eller annan oriktig handling.

(f) Tidsfrist för reklamationer

Om inte annat visas, skall incheckat bagage eller gods som mottagaren tar emot utan anmärkning anses vara avlämnat i gott skick och i överensstämmelse med transporthandlingen eller i överensstämmelse med en utskrift som erbjuds av flygbolaget beträffande de registrerade uppgifterna i fråga om bagage och, i fråga om gods, i överensstämmelse med godskvitto som tillhandahålls på begäran av avsändaren som gör det möjligt att identifiera försändelsen och ger tillgång till de uppgifter om transporten som registrerats.

Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört, måste passageraren snarast möjligt framföra sina klagomål skriftligen. Vid skada på incheckat resgods, måste passageraren klaga skriftligen inom sju (7) dagar och vid försening inom tjugoen (21) dagar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande.

Om någon reklamation inte görs inom den ovan angivna tiden, får talan föras mot transportören endast om denne förfarit svikligt. Rätten till ersättning är förlorad, om talan inte väckts inom två år från dagen för ankomsten till destinationsorten, beräknad från den dag då flygplanet skulle ha ankommit eller från den dag då transporten avbröts. Beräkning av denna tid skall ske i enlighet med lagen i den stat där målet prövas.

(g) Reglerande förordningar och konventioner

Flygbolags skadeståndsansvar och ansvarsgränser vid förseningar, personskador och dödsfall som kan ha uppstått vid transport av passagerare, bagage och gods finns reglerade i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 889/2002 av den 13 maj 2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor

Utöver ovan förordning reglerar även Montrealkonventionen flygbolagens skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage Konvention om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter.

(h) Våra övriga ansvarsvillkor

I de fall då vi står angivna på biljetten som avtalsslutande flygbolag, men ett annat flygbolag har utfört själva flygningen kan du välja vilket flygbolag ansvarstalan ska riktas mot.

Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att vi rättar oss efter gällande lagar, föreskrifter och regler som lämnats av offentliga myndigheter eller av din underlåtelse att rätta dig efter dessa.

Vårt ansvar reduceras om du genom eget vållande, underlåtenhet, vårdslöshet, oaktsamhet har förorsakat eller medverkat till skadan.

Vårt ansvar är begränsat till att omfatta skada som är ekonomisk eller ideell. Vid ersättningsskyldighet för bagage och/eller specialbagage kommer en värdeminskning att dras av.

Passagerare som ändock packar ned sådant i sitt incheckade bagage som inte är tillåtet enligt avsnitt 18 i våra allmänna resevillkor, och sådant gods åsamkar skada på flygplanet och/eller vår personal och/eller auktoriserade representanter förbehåller vi oss rätten att rikta ersättningsanspråk gentemot i anledning av skada.

Vi förbehåller oss även rätten att rikta talan om direkt och/eller indirekt ekonomisk skada och/eller förlust som drabbar flygbolaget på grund av att passagerarens egna beteende är sådant som det beskrivs i stycke 16 a och vi har varit nödgade att vidta sådana åtgärder som varit nödvändiga för att hindra sådant beteende.

Vi förbehåller oss rätten att neka transport av passagerare och/eller passagerares handbagage, incheckat bagage och specialbagage och skäl för beslutet kan vara att passagerares uppförande eller fysiska eller psykiska tillstånd eller innehållet av passagerares handbagage, incheckat bagage och specialbagage skulle kunna orsaka skada eller oro för passageraren själv, eller skapa oro ombord för andra resenärer och/eller medlemmar av besättningen. Vidare kan det vara att passagerares handbagage, incheckat bagage och specialbagage strider mot vad som stadgats om handbagage och incheckat bagage i dessa allmänna resevillkor under avsnitt 17 och avsnitt 18. Vidare kan det vara att full betalning inte erlagts för biljetten och/eller samtliga tillämpliga avgifter, kreditarrangemang mellan passagerare och/eller den passagerare eller företag som betalat flygbiljetten inte respekterats. Passagerares resehandlingar och/eller något annat dokument såsom pass eller annan ID-handling saknas, är rapporterad saknad, visar tecken på förfalskning eller på annat sätt är ogiltig eller företer tecken på att vara ogiltig. Passagerare som avser att checka in eller gå ombord, inte kan visa att hans eller hennes namn är detsamma som det som står tryckt på biljetten eller inte kan visa att han eller hon är densamma som personen på pass och/eller ID-handling. I dylika fall förbehåller vi oss rätten att behålla biljetten utan återlösning.

 

21. Hundar och katter

Medföljande hundar och katter i specialanpassad transportväska för djur med totalvikt på 8 kg accepteras i kabin om det inte finns några som anmält allergiproblem ombord. För djur som reser i kabin utgår en avgift på 150 kronor.

Funktionshindrade ("PRM") med medföljande ledarhund har alltid företräde för ombordstigning och resa. I andra fall gäller för ombordstigning och resa den turordning i vilken flygbiljetten beställdes.

Endast mjuka vattentäta väskor med lufthål, avsedda för transport av hundar och katter är godkända av oss. Maxmåttet på transportväska är höjd:20 cm, längd 45cm bredd 35 cm. Djuret ska vara i väskan under ombordstigning. Väskan ska vara instoppad under sätet framför vid start och landning. Djuret får aldrig tas ur väskan under flygning.


Vi transporterar inte ensamåkande djur eller djur i lastutrymmet.

Gemensamma bestämmelser

Vi förbehåller oss rätten att avvisa djuret från ombordstigning och resa inklusive då djuret inte transporteras i en enligt våra allmänna resevillkor föreskriven transportväska/transportbur.

Om djuret befinner sig i en sådan fysisk eller psykisk kondition att dess hälsa skulle utsättas för fara och/eller medpassagerarnas hälsa och/eller säkerhet skulle utsättas för fara om djuret fick komma ombord. Det är ditt eget ansvar att se till att djuret är i fullgod fysisk och psykisk kondition för att klara av att resa med flyg.

 

Har Du funderingar gällande transport av djur kan du maila oss på kundtjanst@airgotland.se. Inga transportväskor kan lånas / hyras av oss. Till djur räknas endast hundar och katter.

 

Den som är beroende av ledarhund får medföra hunden gratis. Hunden undantas från viktrestriktioner och kravet på transportbur eller transportväska.

 

22. Avtal med flygbolaget om andra tjänster

Om vi åtar oss att beställa andra tjänster åt dig än flygresor, eller om vi utfärdar en biljett i samband med andra tjänster än flygresor (t.ex. beställning av hotellrum eller hyrbil) och dessa tjänster tillhandahålls av tredje part, gör vi endast detta som Din representant. I sådana fall är det avtalsvillkoren från tredje part rörande dessa tjänster som gäller. Vi har inget ersättningsansvar för eventuella förluster som orsakas av sådana avtal, förhandlingar eller utebliven leverans av sådana tilläggstjänster eller genom att vi inte erbjuder sådana tilläggstjänster, med undantag för eventuell oaktsamhet från vår sida i samband med tillhandahållandet av dessa tilläggstjänster. Eventuellt ansvar regleras av bestämmelserna i avsnitt 20 h.

Om vi också står till tjänst med att ordna annan transport åt dig så är det avtalsvillkoren för dessa transporter som gäller.